Ra (Egyptische god)

Server Kosten Fondsenwerving 2024

Help onze missie om gratis geschiedenisonderwijs aan de wereld te bieden! Doneer en draag bij aan het dekken van onze serverkosten in 2024. Met jouw steun kunnen miljoenen mensen elke maand gratis leren over geschiedenis.
$3389 / $18000

Definitie

Joshua J. Mark
door , vertaald door Paul Schoenmakers
gepubliceerd op 20 mei 2021
Beschikbaar in andere talen: Engels, Frans, Spaans
X
Ra-Horakhty Stela (by Osama Shukir Muhammed Amin, Copyright)
Ra-Horakhty stele
Osama Shukir Muhammed Amin (Copyright)

Ra (ook vermeld als Re) is de zonnegod van het oude Egypte. Hij is een van de oudste goden in het Egyptische pantheon en werd later samengevoegd met anderen zoals Horus en werd Ra-Horakhty (de ochtendzon), Amon (als middagzon) en Atum (de avondzon) geassocieerd met de eerste leven-schenkende energie.

Ra is het Egyptische woord voor 'zon'. Als zonnegod belichaamde Ra de kracht van de zon, maar men dacht ook dat hij de zon zelf was, voorgesteld als de grote god die de hele dag in zijn boot langs de hemel zeilt en bij zonsondergang afdaalde naar de onderwereld. Terwijl hij zich een weg baande door de duisternis onder de aarde, werd hij 's nachts aangevallen door de gigantische slang Apophis (ook bekend als Apep) die probeerde te voorkomen dat de zon opkwam om zodoende al het leven op aarde te vernietigen.

Volgens de wetenschapper Richard H. Wilkinson is Ra "aantoonbaar de belangrijkste godheid van Egypte", niet alleen vanwege zijn associatie met de leven schenkende zon, maar ook door zijn invloed op de ontwikkeling van latere goden (205). Amon, die zo populair zou worden dat zijn cultus bijna monotheïstisch was in toewijding en de machtigste in het oude Egypte, ontwikkelde zich vanuit Ra en deelt veel van zijn mythologie. Horus, die werd geassocieerd met de levende koning, volgde ditzelfde model als Ra en stond bekend als "koning en vader van de koning". Hij werd ook verbonden met de scheppende god Atum en de namen van de twee goden worden door elkaar gebruikt in sommige versies van de scheppingsmythen.

Wilkinson stelt voor om een bespreking van Ra op te splitsen in vijf secties die zijn verschillende rollen en functies behandelen:

  • Ra in de hemel
  • Ra op aarde
  • Ra in de onderwereld
  • Ra als Schepper
  • Ra als koning en vader van de koning

Deze studie-aanpak wordt, meer dan voor anderen, voor deze godheid aanbevolen vanwege de omvang van zijn bevoegdheden, de belangrijke rol die hij speelde in de Egyptische religie en zijn lange geschiedenis. De verering van Ra was al gevestigd in de tijd van het oude koninkrijk van Egypte (ca. 2613-2181 BC) en duurde bijna 2000 jaar totdat hij, net als de andere Egyptische goden, werd overschaduwd door het christendom.

Vroege weergave, oorsprong en aanbidding

Ra wordt voor het eerst genoemd in de Piramideteksten (ca. 2400-2300 BC), de oudste religieuze werken ter wereld, die werden gegraveerd in de sarcofagen en muren van graven in Saqqara. Hierin verzamelt Ra de ziel van de koning voor zichzelf en neemt hem mee naar het paradijs van het Rietveld in zijn gouden boot. De verering van Ra was al goed ingeburgerd op het moment dat deze teksten - waarvan wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn uit een veel eerdere mondelinge traditie - werden geschreven. Zijn cultuscentrum bevond zich in de stad Iunu (beter bekend als Heliopolis, de Griekse naam, wat "stad van de zonnegod" betekent). Ra wordt in de Piramideteksten niet alleen afgebeeld als de opperste heerser van de goden, noch gewoon als een trooster van de pas aangekomen ziel in het hiernamaals, maar als de belichaming van goddelijke orde en evenwicht.

HIJ WORDT BIJNA ALTIJD AFGEBEELD ALS DE MANNELIJKE RA-HORAKHTY MET HET HOOFD VAN EEN VALK EN DE ZONNSCHIJF BOVEN ZIJN HOOFD.

Hij stond bekend als de Zelf-Geschapene die in de scheppingsmythen verschijnt als de godheid (verwisselbaar bekend als Atum) die op de oerheuvel staat te midden van de kolkende wateren van chaos en orde tot stand brengt, geboorte geeft aan de andere goden en de wereld. Ra wordt hiertoe in staat gesteld door de kracht van Heka, die zowel de god van de magie als de magie zelf was. Magie was voor de oude Egyptenaren een goddelijke kracht die het mogelijk maakte om alles wat bestaat te zijn en ook transformatie mogelijk maakte. Ra, als de eerste god, schiep heka en gebruikte het, wat resulteerde in de geboorte van Heka die daarna de goddelijke magie handhaafde en beheerste.

Ra wordt daarom geassocieerd met deze transformerende kracht, die hem verbond met de zon die groei mogelijk maakte. Ooit geassocieerd met de zon, was hij verbonden met Horus, de hemelgod en zonnegod (en werd in deze associatie aanbeden als Ra-Horakhty) terwijl hij als schepper-god bijna synoniem was met Atum en ten slotte als de kampioen van orde en de zichtbare en onzichtbare wereld, met Amun, de onuitsprekelijke weergave van de aard van het bestaan; in deze hoedanigheid stond hij bekend als Amun-Ra.

Hij wordt bijna altijd afgebeeld als de mannelijke Ra-Horakhty met de valkenkop en de zonneschijf boven zijn hoofd, hoewel hij soms ook wordt afgebeeld als de mestkever onder de zonneschijf (in deze vorm staat hij bekend als Ra-Khepri. Zijn aanbidding was al goed gevestigd tijdens de Tweede Dynastie van Egypte en nam de vorm aan van offers die werden gebracht in tempels die aan hem waren gewijd. Tegen de tijd van de 5e Dynastie associeerden koningen hun heerschappij met Ra, wat resulteerde in de bouw van de zonnetempels tijdens deze periode en gebouwd ter ere van de god. Vanaf een vroege datum werd hij vereerd in Heliopolis in de vorm van de Mnevis-stier, de levende belichaming van Ra, vergelijkbaar met de bekendere Apis-stier.

Mnevis Bull Stelae
Mnevis Stier stele
Osama Shukir Muhammed Amin (Copyright)

Ra in de hemel

Ra wordt in de Piramideteksten geassocieerd met de hemel en al verbonden met de zon en leven schenkende energie, maar een latere tekst, bekend als het Boek van de Hemelse Koe, geeft de details van hoe Ra de aarde verliet, waarover hij ooit direct regeerde, en steeg op naar de hemel. Het Boek van de Hemelse Koe zou in een of andere vorm hebben bestaan tijdens de Eerste Tussenperiode (2181-2040 BC) en werd geschreven tijdens het Middenrijk (2040-1782 BC). Alle bestaande geschriften komen echter uit de periode van het Nieuwe Rijk (ca. 1570 - ca. 1069 BC).

Het verhaal vertelt hoe Ra oud is geworden en zijn menselijke onderdanen beginnen zijn omverwerping te plannen. Ra is boos en roept een raad van de andere goden bijeen die hem aanmoedigen om de mensen te slaan vanwege hun ondankbaarheid. Ra roept Het Oog van Ra op, meestal verpersoonlijkt als een godin, wat een machtige kracht is die afwisselend Ra's bevelen uitvoert of zich losmaakt van zijn controle om schade aan te richten. Hoe dan ook, Het oog van Ra brengt altijd een vorm van transformatie met zich mee en dit verhaal komt in dit opzicht overeen met alle andere over het Oog.

Hathor is hier het Oog van Ra en wordt vrijgelaten om de mensheid te vernietigen. Ze doodt duizenden voordat Ra zich realiseert wat hij heeft gedaan en berouw heeft en haar smeekt om te stoppen. Hathor heeft echter alle verstand verloren door de slachting en is de woeste Sekhmet geworden die hem in haar woede niet kan horen. Ra geeft opdracht 7.000 kannen bier rood te verven om op bloed te lijken en laat ze uitgieten op de vlakten van Dendera. Hathor-Sekhmet drinkt het bloedbier, valt flauw en wordt wakker als Hathor die zich voortaan als een vriend van de mensheid belooft.

Ra is het echter zat om over mensen te heersen en vraagt de godin Nut om hem naar de hemel te dragen. Nut verandert zichzelf in een hemelse koe en neemt Ra op haar rug mee naar de hemel. Onderweg creëert Ra het Veld van Riet en organiseert het bestuur van de wereld en laat het verder aan de andere goden over. De mens zal voortaan verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de orde in overeenstemming met de wil van deze goden en Ra, die zich heeft teruggetrokken, zal zich alleen bezighouden met het mennen van zijn grote boot door de lucht.

Ra op aarde

Voor zijn vertrek regeerde Ra rechtstreeks vanaf de aarde over zijn schepping. Ra creëerde de wetten die later door Osiris en Isis aan de mensheid werden gegeven in de gouden eeuw van hun regering voordat Osiris werd vermoord door zijn broer Set die zich de macht toe-eigende (tot hij werd verslagen door de zoon van Osiris en Isis, Horus de Jongere, die de orde herstelde). Ra's aanwezigheid op aarde werd herkend door zonlicht en de groei van gewassen, evenals de veranderende seizoenen. Wilkinson schrijft:

Een specifiek en belangrijk voorbeeld van Ra's invloed op de aarde is te zien in de gedachte dat de god de drie seizoenen van het Egyptische jaar regisseerde - dus beïnvloedend de jaarlijkse overstroming van de Nijl en de daaropvolgende groei- en oogstseizoenen. (206)

Ra werd geëerd door middel van Huizen van Leven, scriptoria verbonden aan tempels, waar de werken van schrijvers werden bewaard onder de bescherming van Thoth, de god van het schrijven, en zijn gemalin (en soms dochter) Seshat. Het geschreven woord, dat het verleden vastlegde en zo hielp om de balans en de orde in het heden te bewaren, werd door Thoth aan de mensheid gegeven maar, als Schepper van Alles, uiteindelijk kwam van Ra. De Huizen van Leven werden daarom beschouwd als uitstralingen van Ra zelf die ook inspireerden tot een correcte interpretatie van geschreven werken.

Ra in de onderwereld

De hele dag zeilde Ra met zijn boot door de hemel en daalde 's nachts af naar de onderwereld. De zonneboot veranderde nu in de avondboot die bekend staat als het Schip van een Miljoen Zielen, die de nieuw aangekomen en gewettigde doden oppikte om hen naar het paradijs van het Veld van Riet te brengen. Ra wordt op dit moment samengevoegd met Osiris, de rechter van de doden, en Osiris wordt gezien als het "lijk" en Ra als de "ziel" van de enkele godheid Ra-Osiris.

Ra Travelling Through the Underworld
Ra reizend door de onderwereld
Unknown Artist (Public Domain)

Als deze godheid overlegt Ra met Osiris op de diepste niveaus, misschien bevestigend welke zielen terecht zijn gewettigd voordat hij ze vervoerde, en dan verder reisde door de duisternis van de onderwereld naar de dageraad van het paradijs. Terwijl de boot door de onderwereld rolt, wordt het aangevallen door de slang Apophis die Ra probeert te doden en de zonsopgang te voorkomen. De goden aan boord bestrijden de slang met de hulp van de gewettigde doden, terwijl op aarde de levenden de verdedigers aanmoedigen door middel van rituele ceremonies, waarbij positieve energieën worden gekanaliseerd om degenen aan boord kracht te geven. Elke nacht valt Apophis aan en elke nacht wordt hij verslagen. Ra en zijn bemanning zeilen naar de dageraad, de gewettigde doden worden op hun bestemming afgeleverd en de zonsopgang werd toen gezien als het teken dat Ra opnieuw zegevierde, en de Egyptenaren zouden een andere dag zien.

Dit was slechts één versie van de reis van de ziel naar het paradijs. In het werk van het Nieuwe Koninkrijk dat bekend staat als het Boek van de Doden, moet de ziel in het oordeel staan voor Osiris die het hart van de ziel afweegt tegen de witte veer van waarheid (de veer van Ma'at, godin van harmonie en balans) en, als de schalen gelijk blijven, mag de ziel verder gaan (nadat Osiris heeft overlegd met de Tweeënveertig Rechters en andere goden); als het hart zwaarder is dan de veer, zou de ziel ophouden te bestaan. Ra werd bij het oordeel aanwezig geacht in zijn vorm als Ra-Osiris of onzichtbaar als inspiratie voor de rechtvaardige beslissing van Osiris. Ma'at, een van de dochters van Ra, belichaamde ook zijn aanwezigheid bij het oordeel en was een van zijn verdedigers aan boord van de boot die, zodra de dageraad aanbrak, weer veranderde in de zonneboot.

The Judgement of the Dead by Osiris
Het oordeel van de dood door Osiris
Trustees of the British Museum (Copyright)

Ra als Schepper

De oude Egyptische mythologie geeft de eer aan een aantal verschillende goden voor het vestigen van orde en het maken van de wereld, maar de goden die het meest voorkomen in scheppingsmythen zijn Ra, Atum, Ptah en de godin Neith. Welke goden ook worden genoemd, ze hebben altijd dezelfde kenmerken en kracht als Ra, en men denkt dat Ra aanwezig was – en alleen – bij de geboorte van de schepping, ongeacht onder welke naam hij later bekend werd. Hoewel de priesters van Ptah zouden kunnen beweren dat het hun god was die alle dingen schiep, zou daarom de Ptah die ze aanhalen eigenlijk Ra zijn. In het geval van Atum was hij in wezen Ra, alleen onder een andere naam, en hetzelfde kan gezegd worden voor Neith in haar creatieve hoedanigheid.

In de bekendste versie van het verhaal was er niets anders dan kolkende wateren aan het begin van de tijd toen de oerheuvel (de ben-ben) oprees als het eerste droge land en Ra de Zelf-Geschapen erop stond. Hij sneed zijn penis open en schiep uit de bloeddruppels Hu (autoriteit) en Sia (geest), en werd zich toen bewust van zijn eenzaamheid en paarde met zijn eigen schaduw om Shu (god van de lucht) en Tefnut (godin van het vocht) te baren die vertrokken om de wereld te vestigen. De twee waren al heel lang weg en daarom stuurde Ra het Oog van Ra om naar hen te zoeken. Toen het Oog zijn kinderen terugbracht, was Ra zo dankbaar dat hij tranen van vreugde vergoot die op de vruchtbare ben-ben vielen en mannen en vrouwen werden.

Geb & Nut, Book of the Dead
Geb & Nut, Boek van de Doden
Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA)

In het besef dat deze mensen nergens konden wonen, paarden Shu en Tefnut en brachten Geb (aarde) en Nut (lucht) ter wereld. Geb en Nut baarden Osiris, Isis, Set, Nephthys en Horus de Oudere, en van deze goden volgden alle anderen. Heka, een van de oudste goden, wordt, zoals opgemerkt, verondersteld al bij handeling van de schepping aanwezig te zijn geweest. Elk van de goden kreeg zijn eigen invloedssfeer, zodat de orde strikt zou worden gehandhaafd en, in het spraakgebruik van vandaag, er geen dubbele diensten zouden zijn. De goden zouden voortaan voor de mensen zorgen en uit dankbaarheid zouden de mensen de wil van de goden aanbidden en gehoorzamen. Deze relatie zorgde voor balans en harmonie tussen de mensen, hun goden, de aarde en het hiernamaals, die allemaal voortkwamen uit Ra.

Ra als koning en vader van de koning

Balans was de belangrijkste culturele waarde van het oude Egypte, en het werd gemodelleerd en onderhouden door de koning. Men dacht dat de heerser door de goden was geheiligd vanwege zijn vermogen om orde te bewaren, wat werd opgevat als balans/harmonie. De stichter van de 5e dynastie van het oude koninkrijk, de koning Userkaf (reg. eind 26e eeuw BC), belichaamde dit ideaal door de cultus van Ra te verheffen tot de positie van bijna een staatsreligie en zijn onderdanen aan te moedigen zich aan de waarden van Ra te houden. Userkaf bouwde de Nekhenre - de Zonnetempel van Ra - in de buurt van Abusir en vestigde een traditie ter verering van Ra die gedurende de hele dynastie werd voortgezet.

USERKAF WAS DE EERSTE KONING DIE EEN TEMPEL VOOR RA OPRICHTTE, MAAR DE TRADITIE VAN HET OPRICHTEN VAN TEMPELS TER ERE VAN RA GING DE HELE GESCHIEDENIS VAN EGYPTE DOOR.

Userkaf was de eerste koning die een tempel voor Ra oprichtte, maar al zijn opvolgers zouden volgen en een model creëren voor de traditie van het oprichten van tempels ter ere van Ra, die in de geschiedenis van Egypte doorging. De 5e dynastie is vooral bekend om de zonnetempels en om de band tussen een vorst en de goden stevig vast te stellen. Userkaf en zijn opvolgers noemden zichzelf "zonen van Ra" en werden letterlijk gezien als de kinderen van de god. In die tijd werd Ra al erkend als koning van de goden, maar werd nu bekend als "Koning en Vader van de koning", die de orde handhaafde door de rechtvaardige heerschappij van zijn zonen.

Dit beleid vestigde de koning (alleen bekend als farao in het Nieuwe Koninkrijk) als de eigen afgezant van de god op aarde en halfgod in zijn eigen recht. Tegen de tijd van het Nieuwe Koninkrijk was Ra vervangen door Horus als de god van de koning terwijl hij leefde en regeerde en door Osiris na zijn dood. In overeenstemming met de geloof dat Ra de Zelf-Geschapene was van wie al het andere kwam, zou het echter nog steeds de kracht van Ra achter zowel Horus als Osiris zijn geweest.

Conclusie

Ra als de onzichtbare kracht achter alle andere krachten strekte zich uit tot elke god in het Egyptische pantheon. Beroemde godinnen zoals Bastet (beschermster van huis en haard), Hathor (godin van vreugde, dans, muziek en liefde) en Isis (godin van magie, de maan en genezing) waren allemaal aspecten van de levenskracht van Ra zoals hun mannelijke partners waren. Ra was de Gever van Leven in de vorm van de zon die werd verbonden met de Adem van het Leven in zijn vorm van Amon. Hij wordt soms afgebeeld als Ra-Horakhty die het geschenk van het leven aan een vorst presenteert door het symbool van de ankh op de lippen van de koning te plaatsen.

Het is een bewijs van Ra's blijvende populariteit dat hij, tijdens het bewind van de zogenaamde ketterse koning Achnaton (1353-1336 BC), toen hij alle andere sektes sloot en verbood, de cultus van Ra liet bestaan en de aanbidding voortzette. Dit is ongetwijfeld omdat de persoonlijke god van Achnaton, Aten, een zonnegod was die nauw verwant was aan Ra en zich ontwikkelde uit zowel zijn eigenschappen als die van Amon.

Akhenaten Stele
Achnaton stele
wikipedia user: Maksim (Public Domain)

Toen de zoon en opvolger van Achnaton, Toetanchamon (reg. ca. 1336 - ca. 1327 BC), de oude religie herstelde, hernam de cultus van Ra zijn plaats weer in tussen de vele anderen en beïnvloedde hun iconografie. Zelfs in afbeeldingen van andere goden tijdens het Nieuwe Rijk verschijnen afbeeldingen van Ra, zoals zonneschijven en valkenkoppen en zonnestralen. De cultus bleef dit soort invloed uitoefenen en nam geleidelijk af tijdens de Romeinse periode (30 BC - 646 AD), tot de opkomst van het christendom waarna de verering van Ra werd opgegeven ten gunste van de nieuwe god.

Over de vertaler

Paul Schoenmakers
De rode draden in mijn leven zijn tekenen, natuur, evolutie en oude culturen. Ik heb dit mijn werk kunnen maken als tekenaar, ontwerper, illustrator, boswachter, onderzoeker en stadsecoloog. Nu ben ik schrijver en illustrator over oude culturen en gespecialiseerd in de verschillende oude kalendersystemen.

Over de auteur

Joshua J. Mark
Joshua J. Mark, freelanceschrijver en voormalig deeltijdhoogleraar filosofie aan het Marist College in New York, heeft in Griekenland en Duitsland gewoond en door Egypte gereisd. Hij doceerde geschiedenis, schrijven, literatuur en filosofie op universitair niveau.

Dit werk citeren

APA-stijl

Mark, J. J. (2021, mei 20). Ra (Egyptische god) [Ra (Egyptian God)]. (P. Schoenmakers, Vertaler). World History Encyclopedia. Ontleend aan https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-19816/ra-egyptische-god/

Chicago stijl

Mark, Joshua J.. "Ra (Egyptische god)." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. Laatst gewijzigd mei 20, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-19816/ra-egyptische-god/.

MLA-stijl

Mark, Joshua J.. "Ra (Egyptische god)." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 20 mei 2021. Web. 22 jul 2024.