Amarna-periode van Egypte

Server Kosten Fondsenwerving 2024

Help onze missie om gratis geschiedenisonderwijs aan de wereld te bieden! Doneer en draag bij aan het dekken van onze serverkosten in 2024. Met jouw steun kunnen miljoenen mensen elke maand gratis leren over geschiedenis.
$3680 / $18000

Definitie

Joshua J. Mark
door , vertaald door Paul Schoenmakers
gepubliceerd op 03 augustus 2017
Beschikbaar in andere talen: Engels, Portugees, Spaans
X
Colossal Statue of Amenhotep IV (by Dmitry Denisenkov, CC BY-SA)
Kolossaal standbeeld van Amenhotep IV
Dmitry Denisenkov (CC BY-SA)

De Amarna-periode van het oude Egypte was het tijdperk van de regering van Achnaton (1353-1336 BC), bekend als 'de ketterse koning'. In het 5e jaar van zijn regering (ca. 1348 BC) voerde hij ingrijpende religieuze hervormingen door die resulteerden in de onderdrukking van de traditionele polytheïstische/henotheïstische religieuze overtuigingen van de cultuur en de verheffing van zijn persoonlijke god Aton tot suprematie. Volgens sommige geleerden is de periode beperkt tot het bewind van Achnaton, terwijl anderen beweren dat het zich uitstrekt tot de tijd van Achnaton's opvolgers en eindigt met de opkomst van de farao Horemheb (1320-1292 BC). Deze laatste bewering heeft de grootste voorkeur bij de reguliere wetenschap, en het tijdperk wordt daarom meestal aangeduid als tussen ca. 1348-1320 BC.

De religieuze hervormingen van Achnaton worden beschouwd als de eerste echte uitdrukking van het monotheïsme in de wereldgeschiedenis en zijn in de moderne tijd geprezen en bekritiseerd door geleerden die pleiten voor en tegen de zogenaamde 'ketterse koning'. De Amarna-periode is in feite het tijdperk van de geschiedenis van het oude Egypte dat de meeste aandacht heeft gekregen omdat de regering van Achnaton wordt gezien als zo'n dramatische afwijking van de standaard van de traditionele Egyptische monarchie.

Na de hervormingen van Achnaton werden de tempels van alle goden behalve die voor Aton gesloten, werden religieuze vieringen verboden of zwaar onderdrukt, en werd de hoofdstad van het land verplaatst van Thebe naar de nieuwe stad van de koning, Achetaton (het huidige Amarna). Achetaton was in wezen een stad gebouwd voor de god, niet voor de mensen, en dit weerspiegelt de centrale focus van Achnaton's regering.

Nadat hij zijn nieuwe religieuze overtuiging had aanvaard en die van anderen had onderdrukt, trok Achnaton zich min of meer terug in de stad van zijn god, waar hij de rol van de geïncarneerde god op zich nam en zich wijdde aan de aanbidding en bewondering van zijn hemelse vader, Aton. De levens van zijn volk, handelscontracten en allianties met buitenlandse mogendheden, evenals het onderhoud van de infrastructuur en het leger van het land, lijken allemaal ondergeschikte zorgen te zijn geworden voor zijn religieuze devoties.

De religieuze hervormingen die hij doorvoerde, zouden niet lang voortduren na zijn dood. Zijn zoon en opvolger Toetanchamon (ca. 1336-1327 BC) keerde zijn beleid om en bracht de traditionele religieuze praktijken terug. De inspanningen van Toetanchamon werden afgebroken door zijn vroege dood, maar werden met veel grotere ijver voortgezet door een van zijn opvolgers, Horemheb, die de stad Achetaton verwoestte en Achnaton's naam uit de geschiedenis heeft gewist.

Achnaton en de goden van Egypte

Achnaton was de zoon van de grote Amenhotep III (1386-1353 BC) wiens regering werd gekenmerkt door enkele van de meest indrukwekkende tempels en monumenten van het nieuwe koninkrijk Egypte (ca. 1570 - ca. 1069 BC), zoals zijn paleis, zijn mortuariumcomplex, de kolossen van Memnon die het bewaakten, en zoveel anderen dat latere archeologen dachten dat hij uitzonderlijk lang geregeerd moet hebben om voor dit alles opdracht te hebben gegeven. Deze grootse bouwprojecten zijn het bewijs van een stabiel en welvarend bewind waardoor Amenhotep III zijn zoon een rijk en machtig koninkrijk kon nalaten.

HET LEVEN VAN ZIJN VOLK, HANDELSOVEREENKOMSTEN EN ALLIANTIES MET BUITENLANDSE MACHTEN, DE INFRASTRUCTUUR EN LEGER VAN HET LAND LIJKEN ALLEMAAL VAN ONDERGESCHIKT BELANG TE ZIJN GEWORDEN VOOR DE RELIGIEUZE TOEWIJDING VAN AKHENATEN.

In die tijd stond Achnaton bekend als Amenhotep IV, een naam die door Egyptische vorsten werd gebruikt om de god Amon te eren en wat betekent 'Amon is voldaan' (of 'Amon is tevreden'). Amenhotep IV zette het beleid van zijn vader voort, was ijverig in diplomatie met betrekking tot buitenlandse zaken en moedigde de handel aan. In zijn vijfde jaar keerde hij echter plotseling al dit gedrag om, veranderde zijn naam in Achnaton ('krachtdadig voor Aton'), schafte de traditionele geloofsstructuur van Egypte af en verplaatste de hoofdstad van het land van Thebe (centrum van de cultus van Amon) naar een nieuwe stad gebouwd op maagdelijke grond in het midden van Egypte, dat hij Akhetaten noemde ('Horizon van Aton', maar ook vermeld als 'Plaats waar Aton krachtig wordt'). Wat precies deze plotselinge verandering in de koning motiveerde, is onbekend, en geleerden hebben gedurende de afgelopen eeuw over deze vraag geschreven en gedebatteerd.

Achnaton zelf geeft in geen enkele van zijn inscripties een reden voor zijn religieuze transformatie - ook al zijn er nog veel bewaard gebleven - en lijkt te hebben geloofd dat de reden voor zijn plotselinge toewijding aan een enkele god vanzelfsprekend was: dit was de enige ware god die menselijke wezens zouden moeten erkennen, en alle anderen waren ofwel vals of veel minder krachtig. Hoe duidelijk hij zijn redenen echter ook mocht hebben gevoeld, ze werden niet op dezelfde manier begrepen door zijn hofhouding of het volk.

De oude Egyptenaren aanbaden - zoals elke polytheïstische samenleving - veel goden om een simpele reden: gezond verstand, of tenminste zo zouden ze hun standpunt hebben gezien. Het was gemakkelijk genoeg om in te zien dat een enkele persoon in zijn dagelijkse leven niet in al zijn behoeften kon voorzien - iemand had contact met leraren, doktoren, z'n echtgenoot, z'n baas, collega's, vader, moeder, broers en zussen - en elk van deze mensen had z'n eigen unieke capaciteiten en bijdragen aan iemands leven.

Beweren dat één persoon in alle behoeften van een individu kon voorzien - dat alles wat in het leven nodig was slechts die ene andere persoon was - zou voor een oude Egyptenaar net zo absurd hebben geleken als het zou zijn voor iedereen die in de huidige tijd leeft. De goden werden op precies dezelfde manier bekeken, in die zin dat men er niet aan zou denken Hathor om hulp te vragen bij het schrijven van een brief - dat was het terrein van de deskundigheid van Thoth - en men zou niet tot de geletterde godin Seshat bidden voor hulp bij het verwekken van een kind - men zou dan Bes of Hathor of Bastet of anderen raadplegen die goddelijke experts op dat gebied waren.

De goden maakten integraal deel uit van het leven van de mensen en de tempel was het centrum van de stad. De tempels van het oude Egypte waren geen huizen van aanbidding voor de mensen, maar aardse huizen van de goden. De priesters bestonden niet om een gemeenschap te dienen, maar om voor het standbeeld van de god in haar huis te zorgen. Deze tempels waren vaak enorme complexen met hun eigen personeel dat kookte, schoonmaakte, bier brouwde, graan en ander overtollig voedsel bewaarde, manuscripten kopieerde, leerlingen onderwees, dienden als doktoren, tandartsen en verpleegsters, en die dromen, tekens en voortekenen interpreteerden voor de mensen.

Royal Couple
Koninklijk paar
Frans Vandewalle (CC BY-NC-SA)

Het belang van de tempels werd ver buiten de complexen gevoeld doordat ze hele industrieën voortbrachten en ondersteunden. De oogst en verwerking van papyrus was grotendeels afhankelijk van de tempels, zoals dit ook het geval was voor amuletmakers, juweliers, degenen die shabti-poppen maakten, wevers en tal van anderen. Toen Achnaton besloot de tempels te sluiten en de traditionele religieuze overtuigingen af te schaffen, leden al deze bedrijven hieronder.

In de huidige tijd, wanneer het monotheïstische begrip alledaags is, wordt Achnaton vaak beschouwd als een visionair die voorbij de grenzen van zijn religie keek en de ware aard van God erkende; maar dit was ver van hoe hij in zijn tijd werd beschouwd. Verder is het vrij waarschijnlijk dat zijn hervormingen minder te maken hadden met een goddelijke visie, maar meer een poging waren om macht aan de cultus van Amon te onttrekken en de rijkdom en macht die ze hadden vergaard terug te winnen ten koste van de kroon.

De koning en de cultus van Amon

De cultus van Amon kreeg voor het eerst macht in het oude koninkrijk van Egypte (ca. 2613-2181 BC) toen de koningen van de 4e dynastie de priesters beloonden met belastingvrije status in ruil voor hun ijver bij het uitvoeren van dodelijke rituelen en het handhaven van de juiste riten bij het koninklijke piramidecomplex in Gizeh en elders. Zelfs een vluchtige studie van de oude Egyptische geschiedenis vanaf deze periode maakt duidelijk dat deze specifieke cultus een voortdurend probleem was voor de adel omdat ze jaar na jaar alleen maar rijker en machtiger werden.

Omdat ze geen belasting betaalden in de vorm van graan dat op hun land werd verbouwd, konden ze het verkopen zoals ze wilden. De koningen van de 4e dynastie hadden hen ook voor altijd enorme en vruchtbare stukken land geschonken, en deze combinatie stelde hen in staat ongelooflijke rijkdom te vergaren, en die rijkdom vertaalde zich in macht. In elk van de zogenaamde 'tussenliggende perioden' in de Egyptische geschiedenis - die tijdperken waarin de centrale regering zwak of verdeeld was - bleven de priesters van Amon even machtig als altijd, en in de derde tussenliggende periode van Egypte (ca.1069 -525 BC), regeerden de Amon-priesters van Thebe over Boven-Egypte met een groter machtsvertoon dan de koningen van Tanis (in Beneden-Egypte) konden opbrengen.

Er was geen manier waarop een opvolgende koning het beleid van het Oude Koninkrijk kon omkeren zonder het gezag van de monarchie te ondermijnen. Een koning in het Middenrijk van Egypte kon bijvoorbeeld niet beweren dat Khufu van het Oude Rijk een fout had gemaakt met betrekking tot de Amon-cultus zonder toe te geven dat koningen, waaronder hijzelf, feilbaar waren. De koning was de bemiddelaar tussen de goden en de mensen die de belangrijkste aspecten van de cultuur in stand hielden, en daarom kon de koning niet als iets minder dan perfect goddelijk worden gezien. De enige manier waarop een koning in staat zou zijn om de rijkdom die aan de priesters was weggegeven terug te vorderen, was door het priesterschap af te schaffen, zodat ze hun positie en macht niet waardig zouden lijken, en dit is de koers die Achnaton nastreefde.

Zelfs tijdens de welvarende regering van Amenhotep III is er bewijs van een conflict tussen de priesters van Amon en de kroon en de kleine zonnegod die bekend staat als Aton al werd vereerd door Amenhotep III samen met Amon en andere goden. Het kan zijn dat de vrouw van Amenhotep III (en de moeder van Achnaton), Tiye (1398-1338 BC), de strategie van de religieuze hervorming aan haar zoon voorstelde.

Queen Tiye Amulet
Koningin Tiye Amulet
83d40m (Public Domain)

Tiye oefende aanzienlijke invloed uit op zowel haar man als haar zoon en, via hen, de hofhouding en de bureaucratie van Egypte. Haar steun aan de hervormingen van Achnaton is goed gedocumenteerd, en als een gewiekst politicus zou ze deze hebben erkend als het enige middel om de macht van de farao te verhogen ten koste van de priesters. Sommige geleerden hebben ook de beroemde koningin Nefertiti van Achnaton (ca. 1370 - ca. 1336 BC) voorgesteld als de inspiratie voor de hervormingen, aangezien ook zij duidelijk het nieuwe geloof ondersteunde en hieraan deelnam.

Een aantal geleerden heeft door de jaren heen beweerd dat de religieuze hervormingen van Achnaton niet monotheïstisch waren, maar eenvoudigweg een onderdrukking van de activiteit van andere culten om die van Aton te verheffen. Deze bewering heeft echter weinig zin als men zich bewust is van hetzelfde soort initiatief in het verleden van Egypte. Amon werd verheven tot het niveau van de koning der goden, en zijn tempel in Karnak was (en is nog steeds) het grootste religieuze gebouw dat ooit in de geschiedenis is gebouwd. Toch mochten de culten van alle andere goden bloeien zoals ze altijd hadden gedaan.

Men kan niet beweren dat de religieuze initiatieven van Achnaton in dezelfde richting liepen als de eerdere van de priesters van Amon; dat deden ze niet. Achnaton's Grote Hymne aan de Aton - evenals zijn religieuze beleid - maakte duidelijk dat er maar één god was die het waard was aanbeden te worden. De Grote Hymne aan de Aton, geschreven door de koning, beschrijft een god die zo groot en zo machtig was dat hij niet in beelden kon worden weergegeven en niet kon worden ervaren in een van de tempels of steden in het hele land; deze god had zijn eigen nieuwe stad met zijn eigen nieuwe tempel nodig, en Achnaton zou die voor hem bouwen.

Achetaton

De stad Achetaton was de meest volledige uiting van Achnaton's nieuwe visie. Het werd gebouwd ca. 1346 BC op maagdelijk land in het midden van Egypte aan de oostelijke oever van de rivier de Nijl, gebouwd halverwege tussen de traditionele hoofdsteden Memphis in het noorden en Thebe in het zuiden. Grensstèles werden op enige afstand van elkaar opgericht langs z'n omtrek die het verhaal van de oprichting vertelden. Op een van deze vertelt Achnaton het verhaal over hoe hij de locatie koos:

Zie, het is de farao die het vond - niet zijnde het eigendom van een god, niet zijnde het eigendom van een godin, niet zijnde het eigendom van een mannelijke heerser, niet zijnde het eigendom van een vrouwelijke heerser, en niet zijnde het eigendom van een volk. (Snape, 155)

De nieuwe stad kon vóór Aton van niemand zijn. Op dezelfde manier waarop de god in een nieuw licht moest worden begrepen, moest zijn plaats van aanbidding volkomen nieuw zijn. Amon, Osiris, Isis, Sobek, Bastet, Hathor en de vele andere goden werden al eeuwenlang aanbeden in verschillende steden die voor hen heilig waren, maar de god van Achnaton had een plaats nodig waar nog geen god was vereerd.

De vier belangrijkste districten waren de noordelijke stad, centrale voorstad, zuidelijke voorsteden en de buitenwijken. De noordelijke stad werd aangelegd rond het noordelijke paleis dat was gewijd aan Aton. Gedurende de geschiedenis van Egypte woonden de koning en zijn familie in het paleis, en Achnaton zelf zou zijn opgegroeid in het enorme en luxueuze paleis van zijn vader in Malkata. In Achetaton woonde de koninklijke familie echter in appartementen aan de achterkant van het paleis, en de meest weelderige kamers, beschilderd met buitenscènes die de vruchtbaarheid van de Delta-regio uitbeelden, waren opgedragen aan Aton waarvan men dacht dat deze daar woonde. Om Aton in het paleis te verwelkomen, stond het dak open naar de hemel.

Amarna, Northern Palace
Amarna, noordelijk paleis
Chanel Wheeler (CC BY-SA)

De centrale stad is ontworpen rond de Grote Tempel van Aton en de Kleine Tempel van Aton. Dit was het bureaucratische centrum van de stad waar de bestuurders werkten en woonden. De zuidelijke buitenwijken waren het woongebied voor de rijke elite en hadden grote landgoederen en monumenten. In de buitenwijken woonden de boeren die de velden bewerkten en de nabijgelegen graven in de necropolis bouwden en onderhielden.

Achetaton was een zorgvuldig gepland technisch wonder met enorme pylonen bij de ingang, een ontzagwekkend paleis en tempels, en brede lanen waar Achnaton en Nefertiti 's ochtends in hun wagen konden rijden. Het lijkt echter niet te zijn ontworpen met het comfort of de interesses van iemand anders in gedachten dan zichzelf. Aangezien het land nog nooit eerder was ontwikkeld, zou een of ander volk die daar woonde en werkte moeten zijn ontheemd uit andere steden en gemeenschappen en naar Achetaton overgebracht.

De Amarna-brieven

Het gebied van de centrale stad is voor archeologen van het grootste belang geweest sinds de ontdekking van de zogenaamde Amarna-brieven in 1887 AD. Een plaatselijke vrouw die in de modder naar kunstmest aan het graven was, ontdekte deze spijkerschrifttabletten van klei en waarschuwde de plaatselijke autoriteiten. Deze tabletten dateren uit de regeringen van Amenhotep III en Achnaton en bleken verslagen te zijn van Mesopotamische heersers, evenals correspondentie tussen de koningen van Egypte en die van het Nabije Oosten.

De Amarna-brieven hebben geleerden informatie van onschatbare waarde verschaft over het leven in Egypte in deze tijd en over de relatie tussen Egypte en andere naties. Deze tabletten maken ook duidelijk hoe weinig Achnaton zelf zorgde voor de verantwoordelijkheden van de heerschappij toen hij zich eenmaal in zijn nieuwe stad had genesteld. De farao's van het Nieuwe Koninkrijk breidden de grenzen van het land uit, vormden allianties en moedigden handel aan door middel van regelmatige briefwisseling met andere naties. Deze vorsten waren zich terdege bewust van wat er zowel buiten als binnen de grenzen van Egypte gebeurde. Achnaton koos ervoor om eenvoudigweg te negeren wat er buiten de grenzen van Egypte gebeurde en, zo lijkt het, alles voorbij de grenzen van Achetaton.

Amarna Letter from Burna-Buriash II to Amenhotep III
Amarna-brief van Burna-Buriash II aan Amenhotep III
Osama Shukir Muhammed Amin (Copyright)

De brieven en verzoeken om hulp van buitenlandse heersers werden niet gehoord en niet beantwoord. Egyptoloog Barbara Watterson merkt op dat Ribaddi (Rib-Hadda), koning van Byblos, die een van de meest loyale bondgenoten van Egypte was, meer dan vijftig brieven naar Achnaton stuurde om hulp te vragen bij het afweren van Abdiashirta (ook bekend als Aziru) van Amor (Amurru) maar deze bleven allemaal onbeantwoord en Byblos werd verloren voor Egypte (112). Tushratta, de koning van Mitanni, die ook een nauwe bondgenoot van Egypte was geweest, klaagde dat Amenhotep III hem gouden beelden had gestuurd, terwijl Achnaton alleen maar vergulde beelden stuurde. Er zijn aanwijzingen dat koningin Nefertiti tussenbeide kwam om enkele van deze brieven te beantwoorden terwijl haar man zich verder bezighield met zijn persoonlijke religieuze rituelen.

Amarna-kunst

De transformerende aard van deze rituelen wordt weerspiegeld in de kunst van die periode. Egyptologen en andere geleerden hebben vaak commentaar geleverd op de realistische aard van Amarna-kunst en sommigen hebben zelfs gesuggereerd dat deze afbeeldingen zo nauwkeurig zijn dat de fysieke zwakheden van de koning kunnen worden opgespoord. Amarna-kunst is de meest kenmerkende in de hele geschiedenis van Egypte en het verschil in stijl wordt vaak geïnterpreteerd als realisme.

In tegenstelling tot de afbeeldingen uit andere dynastieën uit de Egyptische geschiedenis, tonen werken uit de Amarna-periode de koninklijke familie met langwerpige nek en armen en spichtige benen. Geleerden hebben de theorie geopperd dat de koning misschien 'leed aan een genetische aandoening die het Marfansyndroom wordt genoemd' (Hawass, 36), waardoor deze afbeeldingen van hem en zijn familie zo mager en schijnbaar vreemd geproportioneerd zouden zijn.

Akhenaten and the Royal Family Blessed by Aten
Achnaton en de koninklijke familie gezegend door Aton
Troels Myrup (CC BY-NC-ND)

Een meer waarschijnlijke reden voor deze kunststijl zijn echter de religieuze overtuigingen van de koning. De Aton werd gezien als de enige ware god die heerste over alles en alle levende wezens bezielde door middel van levenschenkende, transformerende stralen. Voorgesteld als een zonneschijf waarvan de stralen eindigden in handen, hen op aarde aanrakend en strelend, gaf Aton niet alleen leven maar veranderde ook op dramatische wijze het leven van gelovigen. Misschien was de verlenging van de figuren in deze afbeeldingen dus bedoeld om menselijke transformatie te laten zien wanneer ze werden aangeraakt door de kracht van de Aton.

De beroemde stèle van Achnaton, die de koninklijke familie voorstelt, toont de stralen van de Aton die ze allen raken, zelfs Nefertiti, afgebeeld met dezelfde verlenging als de koning. Het lijkt een vergissing om deze afbeeldingen te beschouwen als realistische afbeeldingen van de koninklijke familie, die aan een of andere kwaal lijdt, aangezien er voor Nefertiti geen reden zou zijn om te delen in het veronderstelde syndroom van de koning. De bewering dat realisme in de oude Egyptische kunst een vernieuwing is van de Amarna-periode is ook onhoudbaar. De kunstenaars van het Middenrijk (2040-1782 BC) begonnen eeuwen vóór Achnaton het realisme in de kunst.

Toetanchamon en Horemheb

Deze kunstwerken zijn gemaakt om het graf van de koning en zijn familie in de stad van Aton te sieren. Achetaton was ontworpen als het huis van de god op dezelfde manier als de individuele tempels van de goden ooit waren gebouwd. Achetaton is gemaakt om grootser te zijn dan al deze tempels en in feite weelderiger dan welke andere stad in Egypte dan ook. Achnaton lijkt te hebben geprobeerd Aton in het begin van zijn hervormingen te hebben geïntroduceerd in de grote tempel van Amon in Karnak, maar deze pogingen waren niet welkom en moedigden hem aan om elders te bouwen. Ieder aspect van de stad was zorgvuldig gepland door de koning en de architectuur was ontworpen om de glorie en pracht van zijn god te weerspiegelen.

Achetaton bloeide tijdens het bewind van Achnaton, maar werd na zijn dood verlaten door Toetanchamon. Er lijken aanwijzingen te zijn dat de stad nog steeds operationeel was tijdens het bewind van Horemheb, met name een heiligdom voor die farao die ter plaatse werd gevonden, maar de hoofdstad werd verplaatst naar Memphis en vervolgens terug naar Thebe.

Tutankhamun
Toetanchamon
wikipedia user: dalbera (CC BY)

Toetanchamon is tegenwoordig vooral bekend vanwege de ontdekking van zijn graf in 1922 AD, maar na de dood van zijn vader zou hij gerespecteerd zijn als de koning die de oude religieuze overtuigingen en gebruiken van het land herstelde. De tempels werden heropend en de bedrijven die ervan afhankelijk waren begonnen te functioneren zoals vroeger. Toetanchamon leefde echter niet lang genoeg om zijn hervormingen door te voeren, en zijn opvolger (de voormalige vizier Ay) zette ze voort.

Het was echter de farao Horemheb die de Egyptische cultuur eindelijk volledig herstelde. Horemheb heeft mogelijk gediend onder Amenhotep III en was opperbevelhebber van het leger onder Achnaton. Toen hij op de troon kwam, maakte hij er zijn levensmissie van om alle sporen van de Amarna-periode te vernietigen.

Horemheb verwoestte Achetaton en gooide de ruïnes van de monumenten en stèles in kuilen als opvulling voor zijn eigen monumenten. Horemhebs werk was zo grondig dat Achnaton uit de Egyptische geschiedenis werd weggevaagd. Zijn naam werd nooit meer genoemd in wat voor soort documenten dan ook, en waar zijn regering moest worden vermeld, werd er alleen naar hem verwezen als "de ketter van Achetaton".

Conclusie

Horemheb achtte zijn voormalige koning waardig wat bekend is geworden als de Damnatio Memoriae (Latijn voor 'veroordeling van de herinnering') waarin alle herinnering aan een persoon uit het bestaan ​​wordt gewist. Hoewel deze praktijk meestal in verband wordt gebracht met het Romeinse rijk, werd het eeuwen eerder voor het eerst in Egypte beoefend door middel van inscripties die bekend staan ​​als teksten met vervloekingen. Een vervloekingstekst was een passage die was gegraveerd op een ostraca (een scherf van een aarden pot) of soms op een figuur (in de trant van een voodoopop) en vaak op een graf om potentiële overvallers te waarschuwen voor de gruwelen die hen te wachten stonden als ze ongenodigd zouden binnenkomen.

In het geval van Achnaton nam de vervloekingstekst de fysieke vorm aan van het volledig uitwissen van zijn herinnering uit de geschiedenis. Hij had zijn naam en die van zijn god ingeschreven in de tempel van Amon in Karnak; deze werden gewist. Hij had elders andere monumenten en tempels opgericht; deze werden afgebroken. Hij had de naam Amon in de tempel van Hatsjepsoet vervangen door de naam Aton; dit werd in de oude staat teruggebracht. Hij had een grote stad gebouwd aan de oevers van de Nijl, omringd door inscripties die het verhaal vertelden van de bouw, de bouwer en zijn god; dit werd met de grond gelijk gemaakt. Ten slotte heeft Horemheb zijn regering in officiële inscripties teruggedateerd tot die van Amenhotep III om de nagedachtenis van Achnaton, Toetanchamon en de vizier Ay volledig te wissen.

Achnaton's naam ging verloren in de geschiedenis tot de 19e eeuw AD toen de Rosetta Stone in 1824 AD werd ontcijferd door Jean-Francois Champollion. Opgravingen in Egypte hadden de ruïnes van de monumenten van Achnaton opgegraven die als opvulling werden gebruikt, en de site van Achetaton was in kaart gebracht en getekend in het begin van de 18e eeuw AD. De ontdekking van de Amarna-brieven, samen met deze andere vondsten, vertelden het verhaal van de oude 'ketterse koning' van Egypte in de moderne tijd waarin het monotheïsme is geaccepteerd als een natuurlijke en wenselijke evolutie in religieus begrip.

In dit tijdperk wordt Achnaton vaak geprezen als een religieuze visionair en held die de eerste stappen zette, zelfs vóór Mozes, in een poging mensen te informeren over de ware aard van God. Volgens sommige opvattingen is Achnaton een belangrijk voorbeeld van een proto-christen, die eeuwen vóór de christelijke jaartelling de realiteit erkende van een godheid anders dan zijn creaties, iemand die verblijft in 'ontoegankelijk licht' (Jesaja 55: 8-9 en I Timotheus 6:16). Dit respect voor de oude koning en zijn bewind moet echter worden erkend als een moderne ontwikkeling die is gebaseerd op een hedendaags begrip van de aard van goddelijkheid.

In zijn tijd, en eeuwen daarna, waren Achnaton en de Amarna-periode onbekend bij de bevolking van Egypte en om een ​​zeer goede reden: zijn religieuze initiatieven hadden het land uit balans gebracht en de culturele kernwaarde verstoord van de harmonie tussen de goden, het volk en het land waarin ze woonden en het paradijs van het hiernamaals waarvan ze hoopten eeuwig te genieten. Een hedendaags begrip zou Achnaton misschien als een religieuze held beschouwen, maar voor zijn volk was hij gewoon een arme heerser die zichzelf toestond het belang van het evenwicht te vergeten en in de fout ging.

Over de vertaler

Paul Schoenmakers
De rode draden in mijn leven zijn tekenen, natuur, evolutie en oude culturen. Ik heb dit mijn werk kunnen maken als tekenaar, ontwerper, illustrator, boswachter, onderzoeker en stadsecoloog. Nu ben ik schrijver en illustrator over oude culturen en gespecialiseerd in de verschillende oude kalendersystemen.

Over de auteur

Joshua J. Mark
Joshua J. Mark, freelanceschrijver en voormalig deeltijdhoogleraar filosofie aan het Marist College in New York, heeft in Griekenland en Duitsland gewoond en door Egypte gereisd. Hij doceerde geschiedenis, schrijven, literatuur en filosofie op universitair niveau.

Dit werk citeren

APA-stijl

Mark, J. J. (2017, augustus 03). Amarna-periode van Egypte [Amarna Period of Egypt]. (P. Schoenmakers, Vertaler). World History Encyclopedia. Ontleend aan https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-16201/amarna-periode-van-egypte/

Chicago stijl

Mark, Joshua J.. "Amarna-periode van Egypte." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. Laatst gewijzigd augustus 03, 2017. https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-16201/amarna-periode-van-egypte/.

MLA-stijl

Mark, Joshua J.. "Amarna-periode van Egypte." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 03 aug 2017. Web. 23 jul 2024.