Niğbolu Muharebesi

Tanım

Mark Cartwright
tarafından yazıldı, Batuhan Aksu tarafından çevrildi
08 Kasım 2018 tarihinde yayınlandı
X
translations icon
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca
Battle of Nicopolis, 1396 CE (by Sébastien Mamerot, Public Domain)
Niğbolu Muharebesi, 1396
Sébastien Mamerot (Public Domain)

Eylül 1396'da Niğbolu Haçlı Seferi olarak da bilinen Niğbolu Muharebesi, Fransız, Macar ve diğer Avrupalı ​​müttefiklerin, batı istikametinde Avrupa'ya doğru baskı yapan Osmanlı Türklerinin tehdidine mani olma teşebbüsüydü. Bulgaristan'daki Niğbolu, disiplinsiz ve kendine aşırı güvenen bir Haçlı ordusunun büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı dramatik ve mutlak bir mağlubiyet noktasıydı. 15. yüzyılda daha küçük seferler başlayacak olsa da, Niğbolu'daki felaket, büyük Hıristiyan ordularının Batı Asya'da ve şimdi de Avrupa'da Müslüman ordularıyla savaştığını gören uzun büyük ölçekli haçlı seferlerine son verdi.

Osmanlı Türkleri

O zamanlar Anadolu'yu kontrol eden Osmanlı Türklerinin lideri, Yıldırım olarak da bilinen I. Bayezid'dir (1389-1402). Bayezid, babası I. Murad'ın (1362-1389) Balkanlardaki muvaffakiyetlerini sürdürdü ve Bulgaristan'ı fethetti. Osmanlılar daha sonra Bizans İmparatorluğu ve Macaristan'a gözlerini diktiler. Batı Avrupa güçleri ve özellikle Akdeniz'in en önde gelen deniz gücü olan Venedik Cumhuriyeti, şimdi Adriyatik'te ve Adriyatik üzerinden ticaretin tehlikede olduğu konusunda ciddi şekilde alarma geçti. Batı'nın bu tehdide cevap verme kabiliyetindeki belirleyici bir faktör, savaşan İngiltere ile Fransa arasında yakın zamanda yapılan uzlaşmaydı. Sonuç olarak, bütün Avrupa, 1095-1102'deki Birinci Haçlı Seferi günlerinde olduğu gibi, bir araya gelerek büyük bir beynelmilel güç oluşturabildi.

Reklamları Kaldır
Advertisement
HAÇLILAR, MAZİDE SIK SIK OLDUĞU GİBİ, TEK BİR BÜYÜK TAARRUZDA DÜŞMANA TOPYEKÜN BİR SALDIRIYA NİYETLİYDİLER.

Haçlı Seferinin Başlatılması

İlk haçlı seferleri, Müslümanların Kutsal Topraklar üzerindeki kontrolünü sona erdirme gayesindeydi. Lakin 14. yüzyıla gelindiğinde, fikir uzun zamandan beri her yerde Hıristiyanları korumaya yönelik olarak genişletildi. Buna göre, Müslüman Osmanlılar bir Haçlı Seferi için meşru bir hedef sundular. Savaş, Osmanlıları zayıflatmayı, Avrupa'daki geniş ilerlemelerini kısıtlamayı ve Bizans İmparatorluğu'nun başkenti ve 1394'ten beri Osmanlı ablukası altındaki Konstantinopolis üzerindeki baskıyı hafifletme gayesindeydi. 1390'ların başlarında yapılan ilk plan, iki Haçlı ordusu göndermekti; ilk olarak, Gauntlu John, Orleanlı Louis ve Burgondiya Dükü Philip tarafından idare edilen daha küçük bir kuvvet olacaktı. Onları daha sonra Fransa Kralı VI. Charles (1380-1422) ve İngiltere Kralı II. Richard (1377-1399) liderliğindeki daha büyük bir ordu takip edecekti. Bununla beraber, 1396'nın başlarında, hakikat daha az ihtişamlıydı. Her iki kral da kendi topraklarına bakmak için evde kalmayı seçti ve daha küçük çaplı bir haçlı seferine, esasen 700 şövalyeyi ihtiva eden bir Fransa-Burgundy operasyonuna liderlik etmek Cesur Philip'in oğlu Neversli John'a bırakıldı. Yine de, bir bütün olarak ordu, yaklaşık 10.000 adamla ihmal edilebilecek bir ordu değildi ve Kont Palatine Rupert ve Katznellenbogen Kontu Eberhard komutasındaki 6.000 Alman askerinden oluşan hoş bir destek aldı.

Neyse ki Haçlı Seferi için Orta ve Doğu Avrupa'da çok daha fazla adam mevcuttu. 1396 Nisan'ında Macaristan'a vardıklarında, Batı ordusuna Lüksemburg Kralı Sigismund'un (1387-1437) kumandasındaki 70.000 kişilik bir ordu katıldı. Haçlı ordusu şimdi İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya ve Bohemya'dan belki de 15.000 müstakil savaşçının ilavesinin ardından takribi 100.000 savaşçıya ulaştı. Bu kara kuvvetine ilave için, Ceneviz, Venedik ve Knights Hospitaller gemilerinden oluşan müşterek bir filo Karadeniz'e yelken açtı ve Tuna Nehri'nin ağzını tuttu.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Bayezid I
I. Bayezid
Unknown Artist (CC BY-SA)

Vaziyet, en azından sayıları bakımından Hıristiyanlar için son derece ümit verici görünüyordu, ancak Bayezid tehdide, birliklerini İstanbul kuşatmasından geri çekerek ve 100.000'den fazla adamdan oluşan bir ordu kurarak cevap verdi. Meydanda iki büyük ordu varken, her iki taraftaki zafer bütün bölgenin istikbali için belirleyici olabilir.

Niğbolu ve Mağlubiyet

Haçlı ordusu, Tuna vadisinden aşağı doğru ilerlerken, küçük garnizon kasabaları olan Vidin ve Rahova'yı alarak ve orada yaşayanları merhametsizce katlederek bazı askeri muvaffakiyetler elde etti, ancak bu parlak başlangıç, Niğbolu'da Bayezid'in hemen güneyindeki ana kuvvetiyle karşılaştığında ezici bir şekilde nihayete erdi. Bulgaristan'dan geçen ana yolun Tuna'ya ulaştığı noktada bulunan Niğbolu, bir tepeye tünemiş ve çift sur duvarlarıyla muhafaza edilen mühim bir Osmanlı kalesiydi. Herhangi bir kuşatma vasıtası olmamasına rağmen, Haçlılar yine de şehre saldırdılar ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok fazla tesir bırakmadılar. O zaman, zarureten, şehri aç bırakarak boyun eğdirme stratejisi benimsendi. Batı donanmasının bir kısmı vaka yerine ulaşmıştı, ama ablukanın taarruz kadar tesirsiz olduğu görülüyordu zira Niğbolu valisi Doğan Bey tarafından kaleye erzak stoklanmıştı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Bayezid'in ordusu Eylül sonunda Trakya üzerinden geldi ve Niğbolu'dan 5 km (3 mil) uzakta kamp kurdu. 25 Eylül sabahı iki ordu karşı karşıya geldi. Tarihçiler, muharebenin hakiki hadiselerinin ne olduğunu tespit edemedi, lakin daha evvelki pek çok haçlı seferinde olduğu gibi, aşırı güven ve düşmanın küçümsenmesi Batılıların düşüşüne yol açmış gibi görünüyor. Sigismund ihtiyatlı davranmış ve hazırlıklı mevzilerden tuzağa düşürme stratejisini tercih etmişti, ancak Haçlılar, mazide sık sık olduğu gibi, tek bir büyük taarruzda düşmana topyekün bir saldırıya niyetliydiler.

Rescue of Sigismund at the Battle of Nicopolis
Sigismund'un Niğbolu Muharebesi'nden Tahliyesi
Ferenc Lohr (Public Domain)

Osmanlılar, çocukluktan itibaren talimlerle yetiştirilerek askere alınmış mühtedi Hıristiyanlardan oluşan mümtaz bir piyade birliği olan Yeniçeriler gibi hususi olarak eğitilmiş müessir bir muharebe birliğine sahipti. Belki de bu muharebe için daha da mühim olan, Osmanlı ordusunun kaymağı, seçkin sipahileri, mensuplarına savaş sahasında herhangi bir muvaffakiyet için mülk ve vergi gelirleri hakkı vaat edilen bir süvari birliğiydi. Nihayetinde, Osmanlı ordusunun tek bir lideri vardı, bu da Haçlı ordusunu oluşturan birçok farklı birlik ve sadakatin tamamen zıddıydı.

fransız süvarİSİ DÜŞMAN PİYADELERİNİN MEVZİLERİNE DESTEKSİZ BİR ŞEKİLDE SALDIRDIĞINDA, SİPAHİ SÜVARİLERİ HAÇLI BİRLİKLERİ ARASINDAKİ KAOSTAN TAMamen FAYDALANDI.

Fransız süvarileri, bir dizi keskinleştirilmiş kazık ile muhafaza edilen düşman piyade mevzilerine desteksiz bir şekilde aceleyle saldırdığında, o zamana kadar yedekte tutulan sipahi süvarileri, Fransız düşmanlığının Haçlı birlikleri arasında sebep olduğu kaostan tamamen faydalandı: Disiplin ve Sigismund'un müttefiklerinin Eflak ve Transilvanya'dan ricatı. Her iki safta da kayıplar ağır oldu ama Osmanlılar büyük bir zafer kazandı. Yakalanan 10.000'den fazla Haçlı katledildi ve birçok Avrupalı ​​asil esir alındı, lakin Kral Sigismund bu kaderden bir grup Şövalye Şövalyesi tarafından tahliyesiyle korundu. Neversli John daha az talihliydi, Fransa'nın Constable'ı Artoisli Philip ve bir dizi diğer önde gelen Fransız aristokrat ile birlikte yakalandı. Bu grup ancak, yaklaşık yarım milyon frank olduğu rivayet edilen muazzam bir fidyenin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Sonrası

Niğbolu son büyük Haçlı Seferiydi ve mağlubiyet, umumiyetle değişen zamanlarla birlikte, Avrupa'nın asillerinin Türklere karşı istikbaldeki herhangi bir dini mücadelede muayyen bir alaka duymadığı manasına geliyordu. Bayezid, 1402'de Ankara yakınlarındaki Timurlulara karşı bir çarpışmada esir düştüğünde ve Osmanlı İmparatorluğu, Bayezid'in evlatları arasındaki kontrolü ele geçirme mücadelesiyle kuşatıldığında, Osmanlılar kısa sürede mağlubiyeti tattı. Bayezid'in evlatlarından biri I. Mehmed'di ve nihayet 1413'te kontrolü ele geçirecekti. Macaristan, 1441 ve 1442'de zaferler kazanan parlak generalleri John Hunyadi'nin Osmanlıların yayılmasına mani olmak için mücadeleye devam etti, ancak 1444'teki Varna Haçlı Seferi, son büyük Hıristiyan taarruzu, Niğbolu kadar felaketti. Konstantinopolis 1453'te Osmanlıların eline geçti. Ve Osmanlılar bu zaferi Eflak, Arnavutluk ve Yunanistan'ı fethederek takip etti.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Batuhan Aksu
Batuhan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans tarih öğrencisi. Erasmus programına katılarak Manchester Üniversitesi'nde aynı bölümde okudu. Edebiyat ve felsefe okumalarından da büyük bir keyif alıyor.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark, tam zamanlı yazar, araştırmacı, tarihçi ve editördür. Özel ilgi alanları arasında sanat, mimari ve tüm medeniyetlerin paylaştığı fikirleri keşfetmek yer almaktadır. Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve WHE Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2018, Kasım 08). Niğbolu Muharebesi [Battle of Nicopolis]. (B. Aksu, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-17534/nigbolu-muharebesi/

Chicago Formatı

Cartwright, Mark. "Niğbolu Muharebesi." tarafından çevrildi Batuhan Aksu. World History Encyclopedia. Son güncelleme Kasım 08, 2018. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-17534/nigbolu-muharebesi/.

MLA Formatı

Cartwright, Mark. "Niğbolu Muharebesi." tarafından çevrildi Batuhan Aksu. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 08 Kas 2018. İnternet. 29 Şub 2024.