Mihail Kutuzov ve Rus Askeri Aydınlanması

Makale

Oxford University Press
Alexander Mikaberidze / Oxford University Press tarafından yazıldı, Habip Bardakci tarafından çevrildi
01 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı
X
translations icon
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, İspanyolca

18. Yüzyıl Askeri Aydınlanması savaş bilimini daha iyi anlamak için Avrupa çapında verilen ortak çabayı temsil ediyordu. Özellikle askeri eğitimde akılcılık ile askeri eğitimi bir araya getirerek devlet adamları, filozoflar ve eğitimciler askeri ve sivil alanlar arasındaki ilişkiyi keşfettiler. Rusya'da öne çıkan kişiler İvan Betskoy (1704-1795) ve Mihail İllarionoviç Golenişev-Kutuzov (1745-1813) idi.

Portrait of Mikhail Kutuzov
Mihail Kutuzov'un Portresi
 George Dawe (Public Domain)

Askeri Liseler

İvan Betskoy yönetimi altında Askeri Liseler bir askeri okuldan çok daha fazlası olmuştu; ordu, hatta toplum içinde yeni aydınlama kültürünü ve fikirlerini yayan bir irfan yuvası haline gelmişti. Betskoy'un Her İki Cinsiyetten Gençlerin Eğitimi adlı tezi, Jean-Jacques Rousseau da dahil olmak üzere kayda değer sayıda aydınlanma dönemi düşünürlerinden alıntılar içeriyordu, çünkü "yeni tarzda insanlar" yetiştirmek üzere yeniden yapılandırılan eğitim sistemi hakkında büyük bir vizyon ortaya koyuyordu: Askeri Lise mezunları süvari bölüğü komuta etmekten etkileyici bir şiir yazmaya kadar her şeyi yapabilirlerdi çünkü " sıkı bir coğrafya, siyaset, ahlak, aritmetik, geometri ve diğer matematiksel bilimler eğitimi almışlardı; tarihi kavramışlardı ve ünlü komutanların nasıl alaylarının ve kolordularının gelir ve giderlerinin hesabını tuttukları gibi işlerini anlatan kitaplar okuma arzularını da pekiştirmişlerdi." (Fedyukin, 171-203)

Reklamları Kaldır
Advertisement

YENİLENMİŞ ASKERİ Liseler RUS ORDUSU VE TOPLUMUNUN AYDINLANMASI VE BATILILAŞLMASININ KURUMSALLAŞMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI.

Betskoy öğrenciyi terbiye eden genel eğitimin sıkı bir destekçisiydi. Askeri öğrencilerinin askeri usüle göre sınıflandırılmasını kaldırdı ve yaş esasına dayalı sınıf sistemini getirdi; beş yaşındaki çocuklar Askeri Liseye kaydolabilecekti, ve 15 yıl boyunca tarih, mimari, sanat, hitabet, ve tiyatroyu kavrayabilecekleri, dans figürleri ve şarkı söyleme pratiği yapabilecekleri, tiyatro oyunları sergileyebilecekleri ve Latince, Almanca ve Fransızcalarını geliştirebilecekleri çok yönlü bir eğitim alacaklardı. Kişisel başarılar kökenden ve statüden daha değerliydi, çünkü öğrencilerden birinin de öğretmeninden alıntıladığı gibi, her şeyin kilit noktası " aklın ışığı " idi. (Glinka, 65).

Reklamları Kaldır
Advertisement

Yenilenmiş Askeri Liseler Rusya'daki aydınlanmanın kurumsallaşmasında olduğu kadar Rus ordusu ve toplumunun devam eden batılılaşmasında da çok önemli bir rol oynadı. Bu okulların mezunları gelecek yıllarda askeri kültürü şekillendirdiler ve eğitimleri süresince benimsedikleri aydınlanma fikirlerini de yaydılar. Tarihçi Eugene Mikainkov'un da doğru olarak ifade ettiği üzere:

Ulusal eğitim furyası, memurların imparatoriçenin izinden gidip 'yeni tip memur' oluşturarak 19. Yüzyıl askeri profesyonellerinin temelini attıkları orduya da sirayet etmişti. (18)

Her ne kadar aydınlanmanın etkili söylemleri yeni bir toplum yaratma fikri kadar heyecanlı olsa da, bu Rus ordusunun iyi eğitilmiş profesyonel askeri memura olan olağanüstü ihtiyacı ile uyuşmadı. Eğitim reformları teorik anlamda işe yaramıştı, ancak çok yönlülüğü eğitimi fazlaca ihtiyaç duyulan pratiklik ve çokca ihtiyaç duyulan odak noktasından mahrum bırakmıştı. Betskoy ve halefleri Askeri Lise öğrencilerini Menşikov Sarayı duvarlarının ardındaki dünyanın yozlaştırıcı etkilerinden korumaya çalışıyordu. Geleceğin memurları ve dış dünya arasındaki kısıtlı etkileşim, 'yeni tip insanlar' olacak olan öğrencilerin belli alışkanlıklarının, düşüncelerinin ve doğalarının saflığını muhafaza etmek üzere tasarlanmıştı. Ama bu onları savaş meydanındaki akan kan bir kenara, askeri hizmetin acı gerçeklerine bile neredeyse hiç hazırlamamıştı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Menshikov Palace
Menşikov Sarayı
Ninara (CC BY)

Teğmen olarak görevlendirilen mezun öğrenciler, talim, ateş etme, konuşlanma ve askeri birlik tatbikatı veya birliği hizaya sokma hakkında hemen hemen hiç tecrübe sahibi olmadan birliklerine katılmışlardı. Bu eksiklik, bazı çağdaşların Betskoy'un reformlarına göre eğitilenlerin " tiyatro oyunu sergileyebildikleri ve şiir yazabildikleri, kısacası bir memurun bilmesi gereken şeyler harici her şeyi bildikleri " gibi çıkarımlar yapmalarına neden olmuştu (Semen Vorontsov'dan Aleksandr Vorontsov'a, 8/19 Haziran 1789). Betskoy reformlarının aydınlanmacı ruhunu taşıyan ve eğitim sürecini tekrar askeri temellerine döndüren bir değişim şarttı.

Bu değişim, 30 yılını saha hizmetinde geçirip Rus-Polonya ve Rus-Osmanlı savaşlarının kıdemli komutanı olan Mihail İllarionoviç Golenişev-Kutuzov'dan geldi. Orduya ettiği hizmetlerin çeşitliliği çarpıcıydı: Rus İmparatorunun Prusya Sarayındaki temsilcisi ve Osmanlı İmparatorluğundaki tam yetkili elçisi olarak hizmetinin yanı sıra kurmay subaylık, levazım ikmal subaylığı, misket piyade kumandanlığı, grenadeliyelik, keskin nişancılık, mızraklı süvarilik ve hafif süvari birliğinde de görev almıştı. Herhangi bir ülkede, sadece birkaç subay Kutuzov'un doğuştan gelen liderliğini, çalışkanlığını ve yeni şeyler öğrenip adapte olma yeteneğini ortaya koyan bu denli çeşitli ve erken bir kariyerle övünebilirdi. Hali hazırda askeri filozof ününü kazanmıştı. Çok hevesli bir okuyucuydu ve aydınlanma fikirlerine de oldukça aşinaydı. Üstelik Rusya'da henüz fazla bilinmeyen bir konuyu ele alan ve savaşın rasyonel çalışması, askerlere itibar ve merhamet gösterme ısrarı ve pratik uygulama ve etkililiğe vurgu da dahil olmak üzere askeri aydınlanmanın bir çok kilit konusunu yansıtan kapsamlı bir askeri inceleme yazmıştı.

Kutuzov'un Reformları

Kutuzov 26 Eylül 1794'te Askeri Liseler genel müdürü olarak atandı. Her zamanki kararlılığıyla kendini işine verdi. Askeri liselerdeki işleyişin derinlemesine incelenmesi bir çok eksikliği gün yüzüne çıkardı. Kutuzov'un selefleri, her ne kadar takdire şayan bir şekilde aydınlanma ideallerine bağlı kalsalar da, arkalarında idari ve finansal anlamda çok kötü yönetilmiş bir kurum bırakarak bu konularda sınıfta kalmışlardı. Kurum büyük bir borcun içindeydi, personeller bir hayli geciken terfiler ve maaş zamları dolayısıyla işlerinden soğumuştu, öğretmenler öğrencilerin dalgınlığından ve tembelliğinden şikayetçiyken, öğrenciler de öğretmenlerin yetersizliğinden yakınıyorlardı. Yeni müdür bu yüzden işe okuldaki sorumluluk ve disiplin üzerinde durarak başladı.

Reklamları Kaldır
Advertisement
En büyük reform, Kutuzov'un fazla teorik bulduğu askeri lise müfredatının yenilenmesini de içeriyordu.

Askeri Lise öğrencilerinden derslere ve eğitimlere zamanında gelmeleri, çok dikkatli olmaları ve yeteneklerini en iyi şekilde göstermeleri bekleniyordu. Eğitmenlerin öğrencilerin gelişimi hakkında düzenli bir şekilde rapor vermesi gerekiyordu. Akademik açıdan yetersiz kalan yahut başıboşluk gösteren öğrencilere notlarını düzeltmeleri için bir ay veriliyordu ya da sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorlardı (Askeri Lise Düzeni, 13/24 Şubat 1797). Kutuzov fiziksel veya aşırı cezalar vermeyi yasaklamıştı ve bunun yerine öğrencileri serbest zamanlarından mahrum bırakarak ya da odalarına kapatarak cezalandırıyordu. Askeri Lise görevlileri olarak hem eğitmenler hem de destek ekibi de sorumlu tutuluyordu. Özenli çalışan görevliler mükafatlandırılıp terfi alırken verimsiz çalıştığı ya da uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilen görevliler cezalandırılıyordu. Disiplin ve tertibin bu denli üzerinde durması Kutuzov'un otoriter bir yönetici olduğu anlamına gelmiyordu. Hem personelin hem de öğrencilerin gönlünü kazanmak ve anlayış göstermek, onlarla yüz yüze görüşmek, sorularını ele almak ve öğrencilerle olan mevcut problemler hakkında bilgi edinmek için çabalıyordu.

En büyük reform, Kutuzov'un fazla teorik bulduğu Askeri Lise müfredatının yenilenmesini de içeriyordu. Müfredatı Askeri Liselerin asıl amacına, yani yeni nesil askeri memurların yetiştirilmesine geri döndürmek istiyordu. Sonraki üç yıl öğrencilerin diğer yetenek ve ilgi alanlarını geliştirilirken pratik askeri konular odaklı bir eğitim sisteminin başlangıcına sahne oldu. Öğrenciler artık askeri taktik, kara navigasyonu, silah kullanımı, talim eğitimi, uygun adım yürüme, sahra tahkimatı ve ağır silahlar gibi konuları öğrenmek için daha fazla zaman harcıyorlardı. Kutuzov müfredata çok önem veriyordu ve engin tecrübelerinden yararlanarak askeri tarih ve savaş taktikleri üzerine bizzat kendisi dersler veriyordu. Her bir öğrencinin akademik performansının bireysel değerlendirmesi sürecini başlattı; eğer herhangi bir öğrenci diğerlerinden geri kalma belirtileri gösteriyorsa, eğitimlerini başarıyla tamamlaması için ekstra yardım ve bireysel eğitim sağlıyordu. En iyi öğrenciler takdir ediliyor ve çeşitli ödüller alıyorlardı.

Mikhail Kutuzov
Mihail Kutuzov
Józef Oleszkiewicz  (Public Domain)

Uygulamalı eğitimi vurgulayan Kutuzov, daha önce kurum dışında fazla bulunmamış öğrencilerin kamp alanı inşa ettikleri, çadırlarda uyudukları ve taktik alıştırmaları yaptıkları askeri yaz kamplarına gitmelerini istiyordu. Öğrencileri ordu yaşamının gerçekleriyle yüzleştirmek için Kutuzov yüzlerce tüfek, el bombası ve eğitimde kullanılan diğer askeri ekipmanları satın aldı ve öğrencilerin Avrupa'daki en yeni gelişmelerden haberdar olmaları için çeşitli yabancı gazete ve dergiler getirtti. Kutuzov seleflerinin döneminde olduğu gibi her üç yılda bir öğrenci gruplarını mezun etmek yerine, "her bir öğrencinin başarımlarının, davranışlarının ve akademik performansının kapsamlı bir değerlendirmesi " esasına dayalı yıllık inceleme ve terfi sistemi oluşturdu ( Mihail Kutuzov'dan II. Katerina'ya, 22 Aralık 1794/ 2 Ocak 1795).

Reklamları Kaldır
Advertisement

Kutuzov'un reformları böylece Betskoy reformlarının aydınlanmacı ruhunu sürdürürken eğitim sürecini de askeri temellerine döndüren bir orta yol bulmaya çalıştı. Reformların başarısı Askeri Liselerin hem iyi eğitimli hem de askeri hizmete hazır olan ve Napolyon Savaşları boyunca büyük bir özveriyle hizmet etmeye devam eden yeni nesil askeri memurlar yetiştirmesini sağladı.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Habip Bardakci
I was born and raised in Istanbul. I hold a bachelor's degree in American Studies from Istanbul University. I can say that languages and history are the two things I enjoy learning the most.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Press, A. M. /. O. U. (2022, Eylül 01). Mihail Kutuzov ve Rus Askeri Aydınlanması [Mikhail Kutuzov & the Russian Military Enlightenment]. (H. Bardakci, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/2-2037/mihail-kutuzov-ve-rus-askeri-aydnlanmas/

Chicago Formatı

Press, Alexander Mikaberidze / Oxford University. "Mihail Kutuzov ve Rus Askeri Aydınlanması." tarafından çevrildi Habip Bardakci. World History Encyclopedia. Son güncelleme Eylül 01, 2022. https://www.worldhistory.org/trans/tr/2-2037/mihail-kutuzov-ve-rus-askeri-aydnlanmas/.

MLA Formatı

Press, Alexander Mikaberidze / Oxford University. "Mihail Kutuzov ve Rus Askeri Aydınlanması." tarafından çevrildi Habip Bardakci. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 01 Eyl 2022. İnternet. 09 Ara 2023.