Lion Gate, Mycenae, c. 1300-1250 B.C.E.

Membership